KALİTE

Kalite belgeleri yönetim sistemlerini kurmuş işletmeler rekabet ortamında karşılıklı fayda yaratarak daha kolay sistemli ve tamamen sıfır hata ile iş yapma olanağını yakalarlar. Bu bağlamda işletmeler ulusal ve uluslararası ticaret sahnesinde saygın bir yer edinirler.

Şirketimiz ANI BİSKÜVİ de globalleşen dünyada artan rekabet şartları yanında ekonomik gelişmeler yüksek müşteri beklentileri işletmelerin içinde bulunduğu sektörde pazar paylarını korumaları sadece teknolojik yatırımlarla değil ürettikleri mamullerinde çok kaliteli ve tüketiciye her tür güvence sağlamakla mümkün olduğuna inanan ANI BİSKÜVİ A.Ş gıda sektöründe kalite her şeyin önünde gelir prensibiyle hareket ederek T.S.E ve ISO 9000 kalite belgelerine öncelikle sahip olmuştur.

ANI BİSKÜVİ kalite sistem belgelerine tüm çalışanlarını da inandırmış ve işletmenin tüm birimlerinde düzeltici, önleyici faaliyetlerle sistem mükemmel şekilde yürütülmektedir.

Biz ANI BİSKÜVİ olarak, kalite için inanarak söyleyebileceğimiz prensipleri kısaca özetlersek :

* Kalite ilk defada doğru yapmaktır.

* Kalite ancak çok iyi bir takım çalışması ile elde edilir.

* Sürekli iyileştirme ve geliştirme işletmenin hedefidir.

* Kalite müşteri beklentisinin karşılanmasıdır.

* Etkin kararlar güvenilir donelere sahip olmakla elde edilir.

ANI BİSKÜVİ'nin sahip olduğu belgelerden;

T.S.E Belgesi Malların ve hizmetlerin ilgili Türk Standartlarına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsünün garantisi altında olduğunu ifade eder.

ISO KALİTE SİSTEMİ = Kalite yönetim standartları diğer ürün standartları gibi uluslar arası kabul görmüş standartları içerir. Şu an dünyada uygulanmakta olan en üst düzey ISO belgesi ISO 22000'dir. ANI BİSKÜVİ ISO 9001 ve IS0 22000 kalite sistemine sahiptir.

HACCP = Gıda güvenirliği sisteminde uygulanan en iyi standartları ve değerlendirmelere sahip bir sistem olup, üretilen ürünlerin insan sağlığını tehdit edecek bütün tehlikelerden arındırılmış bir kalite sistemidir. HACCP, IS0 22000 ile entegre olarak kalite sistemimizde titizlikle uygulanmaktadır.

Tüm ANI BİSKÜVİ çalışanlarının ortak çabasıyla bütün çeşitlerimiz kalite belgelerine, üretim izinlerine ve marka tescillerine sahiptir. Kalite el kitabımızda kalite için ortak politikamız: "Çalışanlarımızın ortak katılımı ile kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmek temel ilkemizdir. Kaliteli üretimi sürekli bir gelişme içinde çalışarak başaracağız."

HACCP GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuzda çalışan herkesin gönül seferberliği ve bilinçli çabaları ile müşterilerimize lezzetli, kaliteli ve güvenli ürünler sunarak 

rekabet yarışında önde olmak ana ilkemizdir. 

Bu ilkemizi gerçekleştirmek için, girdilerimizin satın alınmasından itibaren, mamullerimizin müşterilerimize ulaştırılmasına kadar

•    Mevzuata uygunluğa önem verir,
 
•    Çalışanlarımızı eğitir, 

•    Üretimde hijyen kurallarına uyulmasını sağlar,

•    Gelişen şartlara uyum için akılcı ve planlı çalışmaya önem verir, 

•    Bilgi ve verilere dayalı karar verir, 

•    Müşterilerimizin istek ve beklentilerini sürekli olarak izler; kaliteli, güvenli, yasal ve özgün ürünler üretir.

•    Tedarikçilerimizle işbirliği yapar, 

•    Faaliyetlerimizin etkinliğini, gıda güvenliği ve kalite kültürünü sürekli iyileştiririz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ANI BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve çalışanları olarak iş sürekliliğimize ve bilgiye yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

•    Kurum  içinde sürekli iyileştirerek ve bilgi güvenliği farkındalığı sağlayarak
•    Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın katılımı ile 
•    İşlediğimiz tüm fiziksel ve elektronik veriyi koruma hedefi ile devam ettireceğimiz taahhüt etmekteyiz.

Veri güveliğinin   Gizlilik , Bütünlük ve Erişebilirlik  ilkelerine dayalı olarak  ve KVK kanunu ile Kişisel veri , Özel Nitelikli veri sınıflandırmaları esası ile ;

•    Bilgi Güvenliği Standartlarının ve ilgili yasal mevzuatlara uyumu sağlanacaktır.
•    Oluşturulan Varlık ve Veri Envanterleri  üzerinden bu varlıklara yönelik tehdit ve zafiyetler ile  riskleri tespit edilecek  ve  yönetilecektir
•    Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ve KVKK uyumluluğunu sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi sağklnacaktır.
•    Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için,  teknik ve davranış bütünlüğü sağlayacak eğitimler verilecektir.
•    Ana bilgi güvenliği politikamızı destekleyecek alt politikalar belirlenecektir.HİJYEN VE SANİTASYON POLİTİKAMIZ

Temizlik ve hijyen faaliyetlerimizde insan, doğayı ve ön planda tutmak,
Paydaşlarımızın isteklerine göre sağlıklı, hijyenik, standartlara uygun ve güvenilir ürünler üretmek
Her Kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak.
Yasal ve Düzenleyici Şartlara Uygunluğunu Sağlamak,

HELAL POLİTİKAMIZ

Helal sertifikalı ürünlerimizi aşağıdaki ilkelere uygun olarak üretmeyi ve dağıtmayı taahhüt ediyoruz:

* Ürünlerde kullanılan malzemeler, ilgili kurumlarca Helal Sertifikalı ve hayvansal menşeli yasak bölümlerden arınmış olacaktır.

* İmalatı, ambalajlanması, depolanması ve dağıtımı sırasında kir/pis içermez.

* Ürünler tüketici kullanımı için güvenli ve gıda ile temas uygulamaları için ulusal gıda güvenliği gereklilikleriyle uyumlu olacaktır.

* Ürün temiz ve hijyenik bir ortamda üretilecek, depolanacak ve dağıtılacaktır.

ENERJİ POLİTİKAMIZ
Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin sürdürülebilir enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir kurum olarak, Doğal kaynakları korumayı ve enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm yolu ile bertaraf edilmesi sonucunda kirliliğin önlenmesini sağlamayı ve geri kazanımı arttırmayı, Ürünün Planlama &Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı, İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı, Enerji verimliliği sağlayan ürünleri hizmetleri ve teknolojileri satın almayı performansı yüksek tasarımları desteklemeyi, Ürün faaliyetlerimizi Enerji Yönetim Sistemini uygulayarak gerçekleştirmeyi, Enerji ile ilgili yürürlükte ki yasal ve diğer şartlara uymayı, Enerji Riskiyle ilişkili tehditlerin belirlenip etkisinde yaratacağı zararı tanımlamayı, Enerji Performansımızı Sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,  Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı, Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı, Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak bilinç ve duyarlılığı artırmayı  Beyan ve Taahhüt ederiz


Genel Müdür
A. Kemal BOYNUKALIN